PODATKI

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kapitału zapasowego – skutki podatkowe

Wspólnicy spółki z o.o. mogą dokapitalizować spółkę poprzez wniesienie dopłat, udzielenie pożyczek lub zwiększenia kapitału zakładowego. Decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego podejmuje zgromadzenia wspólników. Polega ono na wniesieniu do spółki wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. Można do tego celu wykorzystać środki spółki przeznaczone na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Uchwała o podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły, pod warunkiem, że spółka wypracowała zysk.

Skutki podatkowe dokapitalizowania spółki
Podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego jest neutralne podatkowo dla spółki. Przedsiębiorstwo nie zapłaci z tego tytułu podatku dochodowego. Skutki podatkowe ponoszą jednak udziałowcy spółki (osoby fizyczne), którzy uzyskują z tego tytułu dochód. Przeznaczenie wypracowanego zysku na kapitał zakładowy jest traktowane jako wypłata zysku dla udziałowców. Płatności podatku, w wysokości 19 proc. dokonuje spółka w okresie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się decyzji sądu o dokonaniu wpisu. Jeżeli udziałowcem jest osoba fizyczna, wówczas płatnik wpłaca podatek do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym pobrano podatek.
Udziałowcy – osoby prawne mogą korzystać ze zwolnienia z podatku po spełnieniu wymogów określonych ustawą (art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku spółki kapitałowej za taką zmianę uznaje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów podwyższających kapitał spółki, a stawka podatku wynosi 0,5 proc. PCC opłaca spółka w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału.

Autor: Krystyna Lenart, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin