Bez kategoriiPODATKI

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych

Od stycznia 2022 roku, obowiązuje tzw. minimalny podatek dochodowy od osób prawnych nazywany podatkiem od spółek.

Kogo dotyczy opodatkowanie podatkiem od spółek?

Wg art. 24ca ust. 1 Ustawy o PDOP (zwanej ustawą o CIT) podatek od spółek dotyczy:

 1. Podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.
 2. Podatkowych grup kapitałowych;
 3. Podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład.

Jeśli:

 1. Ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 2. Osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych, w wysokości nie większej niż 1%.

Ustalenie straty

Strata dla celów obliczenia podatku od spółek nie jest tożsama ze stratą bilansową ani podatkową. Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w kalkulacji nie należy uwzględniać:

 1. Wydatków na nabycie środków trwałych,
 2. Przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z daną transakcją:
  Wyłączenia przychodów i kosztów dla celów ustalania straty oraz udziałów dochodów w przychodach dla obliczenia podatku od spółek
Wyłączenia przychodów i kosztów dla celów ustalania straty oraz udziałów dochodów w przychodach dla obliczenia podatku od spółek
Koszty poniesione przez podatnika w danym roku podatkowym, a dotyczące: Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związane z tymi przychodami w związku realizacją transakcji, gdy:
nabycia środków trwałych;
nabycia środków trwałych; cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych;
wytworzenia środków trwałych; podatnik w roku podatkowym:

• poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji albo
• osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji
– w wysokości nie większej niż 1%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju.
ulepszenia środków trwałych;

ulepszenia środków trwałych,
środków trwałych, których nabycie, wytworzenie lub ulepszenie ujęte jest w księgach podatnika jako odpisy amortyzacyjne.

 

W jakich sytuacjach nie będzie obowiązywać podatek od spółek?

Podatek nie obejmuje:

 • podatników rozpoczynających działalność
 • przedsiębiorstw finansowych
 • przedsiębiorstw , których większość przychodów pochodzi z działalności eksploatacyjnej kopalin (których ceny zależą od notowań na rynkach światowych) , transporcie międzynarodowym statków morskich i powietrznych

Wyłączenia niektórych podatników od obowiązku opodatkowania podatkiem od spółek

 1. Podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych.
  Podatnicy podatku CIT rozpoczynający działalność i ci, którzy prowadzą ją nie dłużej niż 3 lata będą zwolnieni z podatku od spółek
  Nie dotyczy to podatników utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału, poprzez wniesienie całości przedsiębiorstwa, zorganizowanej jegi części lub składników majątku
 2. Podatnicy będący przedsiębiorstwami finansowymi
 3. Podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym poprzednim
 4. Podatnicy, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne
  Spółki kapitałowe i inni podatnicy podatku CIT, gdzie wszystkimi wspólnikami są osoby fizyczne, w ogóle nie podlegają opodatkowaniu minimalnym podatkiem CIT.
  Jednocześnie podatnicy nie mogą posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki oraz innych praw majątkowych.
 5. Podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągnęli większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych w związku z:
  – eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,
  – wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach.
 6. Podatnicy wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udziałów odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli:
  – rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz
  – obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%
  Jednakże ci podatnicy (wchodzący w skład grupy) mają obowiązek przekazania do urzędu skarbowego informacji o spółkach wchodzących w roku podatkowym w skład danej grupy, w terminie złożenia rocznego zeznania.

Stawka podatku od spółek

Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10% od podstawy opodatkowania. Na podstawę opodatkowania składają się 4 główne kategorie:

 1. Przychody z zysków innych niż kapitałowe;
 2. Część kosztów finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych;
 3. Odroczony podatek dochodowy wynikający z kwoty amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej;
 4. Niektóre koszty usług niematerialnych.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem od spółek stanowi suma kwoty określonych przychodów, kosztów finansowania dłużnego, wartości odroczonego podatku dochodowego i pozostałych kosztów, takich jak m.in. usługi doradcze, reklamowe, ubezpieczeniowe i inne.

Podstawa opodatkowania ulega pomniejszeniu o:

 1. Wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania z wyłączeniem pomniejszeń o nieuregulowane przez odbiorcę wierzytelności;
 2. Wartość dochodów zwolnionych z podatku dochodowego CIT u podatnika, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień z tego podatku.

Ponadto podatnicy podatku dochodowego CIT będą mogli odliczyć wartość zapłaconego minimalnego podatku dochodowego od obliczonego i wykazanego w zeznaniu rocznym podatku dochodowego CIT. Odliczenia będą mogli dokonać w ciągu 3 kolejnych lat po roku, w którym nastąpiła wpłata minimalnego podatku dochodowego.

Termin płatności minimalnego podatku dochodowego

W ustawie nie określono terminu płatności podatku od spółek. Nie wiadomo, czy powinien on być płatny w momencie obliczania zaliczki na podatek dochodowy CIT. Wydaje się, że będzie to podatek do rozliczenia i zapłaty po raz pierwszy za 2022 rok w terminie złożenia rocznego zeznania.

Więcej artykułów z kategorii PODATKI znajdziesz na naszym blogu: https://bosetti-blog.pl/category/podatki/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin