PODATKI

Jawne dane podatkowe na temat największych podatników

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dająca możliwość publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów niektórych informacji podatkowych, dotyczących:
-podatkowych grup kapitałowych – bez względu na wysokość osiągniętych przez nie przychodów, oraz
-podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).

Publikacja informacji związanych z rozliczeniami podatkowymi podmiotów dokonywana będzie każdego roku przez Ministra Rozwoju i Finansów w terminie do dnia 30 września i będzie obejmowała takie dane, jak:
-informacje pozwalające na identyfikację podmiotu, tj. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej,
-dane na temat wysokości uzyskanego w danym roku przychodu podatkowego,
-informację na temat poniesionych przez podmiot kosztów uzyskania przychodów,
-informację na temat osiągniętego dochodu lub poniesionej straty,
-dane dotyczące wysokości podstawy opodatkowania,
-wysokość kwoty należnego podatku.

W celu podania powyższych informacji do wiadomości publicznej wykorzystane zostaną dane przekazywane w ramach corocznie składanych zeznań podatkowych (np. CIT – 8) według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym informacje te mają zostać upublicznione, tj. na dzień 1 sierpnia danego roku kalendarzowego.

Podatnicy, których indywidualne dane zostaną podane do publicznej wiadomości, będą mogli złożyć do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosek o usunięcie lub sprostowanie tych danych (taki wniosek powinien zawierać: firmę (nazwę), adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz uzasadnienie). Niestety Minister ma prawo odmówić usunięcia lub sprostowania indywidualnych danych podatnika podanych do publicznej wiadomości, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem faktycznym.

Zakłada się, że informacje podatkowe będą publikowane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane i podlegać będą kwartalnej aktualizacji (koniec grudnia, marca, czerwca i września roku kalendarzowego), według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał, tak aby publikowane dane uwzględniały korekty złożone przez podatników po pierwotnym terminie publikacji informacji podatkowych. W nowelizacji ustawy CIT, która wprowadza możliwość publikacji danych podatkowych zakłada się, że Minister może opublikować nie tylko dane za rok 2017, ale również informacje podatkowe za lata wcześniejsze, zaczynając od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2011 r.

Autor: Paulina Milian, Główna Księgowa

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin