PODATKI

ULGA B+R i korzyści podatkowe w 2018 roku

Od stycznia 2018 r. weszła w życie tzw. druga ustawa o innowacyjności. Ustawa stwarza duże możliwości przede wszystkim dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo- rozwojową, a także ułatwienia w prowadzeniu działalności innowacyjnej. Ulga podatkowa może być zastosowana w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie.

Istotą ulgi jest dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania, kosztów poniesionych na działalność B+R. Podatnik oprócz zaliczenia wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową na zasadach ogólnych, ma możliwość skorzystania z dodatkowych odliczeń, których może dokonać w składanej deklaracji podatkowej zmniejszając kwotę podatku do zapłaty.

Odliczenia można dokonać w ciągu kolejnych sześciu lat podatkowych następujących po sobie.
Oznacza to, że jeśli podatnik poniósł w danym roku podatkowym stratę lub też wielkość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, wówczas odliczenia w całej kwocie lub części może dokonać w kolejnych latach.

Należy pamiętać, iż razem z zeznaniem rocznym trzeba złożyć załącznik CIT –BR lub PIT-BR, w którym to wykazuje się wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych wg. ich rodzaju.

Dla kogo ulga B+R?
Z ulgi skorzystają zarówno osoby fizyczne jak i prawne, nie ma również znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Podatnicy mogą odliczyć od podatku do 100 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność B+R, natomiast podatnicy mający status Centrum Badawczo Rozwojowego do 150%.

Ustawa daje również możliwość stosowania ulgi przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie SSE. Otrzymują one prawo do ulgi w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie zostały ujęte w kalkulacji dochodu objętego zwolnieniem na podstawie zezwolenia SSE.

Jakie koszty możemy uznać za kwalifikowane?
Zamknięty i doprecyzowany katalog kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania został zawarty w art. 26e ust. 2 i 3 ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT.

Znalazły się tam min. :
1) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową oraz nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT;

5) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:
-przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego
-prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
-odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu,
-opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.
-odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Ile w praktyce możemy zaoszczędzić?

Autor: Katarzyna Szkałuba, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin