PODATKI

31.03.2023 mija termin na złożenie informacji do KAS przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

31.03.2023 mija termin na złożenie informacji do KAS przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

WAŻNE! 31.03.2023 mija termin na złożenie informacji do KAS przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników.

Definicja spółki nieruchomościowej

Polski ustawodawca w 2022 roku wprowadził nowe pojęcie spółki nieruchomościowej.
Zgodnie z nową definicją, przez pojęcie spółki nieruchomościowej należy rozumieć inny podmiot niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

a) w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, przekraczające 10 mln zł;

b) w przypadku innych podmiotów – na ostatni dzień roku poprzedzającego co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł oraz gdy przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności nieruchomości (lub praw do nich) oraz udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych lub ujętych w wyniku finansowym netto.

Z treści nowej definicji wynika, że o statusie spółki nieruchomościowej będzie decydować struktura aktywów, a nie forma prowadzenia działalności. Również np. spółki osobowe mogą być bowiem uznane za spółki nieruchomościowe, jeśli posiadają majątek nieruchomy o odpowiedniej wartości.

Obowiązki informacyjne wspólników spółek nieruchomościowych

Zgodnie z art. 27 ust. 1e updop, spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej (czyli w przypadku kiedy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu to termin przypada 31.03) informację:

  1. o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – w przypadku informacji przekazywanych przez same spółki nieruchomościowe,
  2. o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze – w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych
    – według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Analogiczne regulacje zawiera ustawa o PIT w art. 45 ust. 3f i 3h.

Na stronie internetowej www.podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów udostępniło formularze interaktywne:

  • CIT-N1 i PIT-N1 – przeznaczone dla spółek nieruchomościowych,
  • CIT-N2 i PIT-N2 – przeznaczone dla wspólników spółki nieruchomościowej.

Problem z wypełnieniem i wysłaniem formularzy udostępnionych przez Ministerstwo Finansów dotyczy głównie podmiotów i podatników zagranicznych, w których przypadku konieczne jest m.in.:

  • posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego NIP w przypadku spółek,
  • posiadanie polskiego numeru PESEL w przypadku osób fizycznych,
  • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podmioty zagraniczne zobowiązane do raportowania do Szefa KAS muszą zatem w celu wypełnienia formularzy elektronicznych posiadać numer identyfikacji podatkowej NIP. Aby taki numer uzyskać konieczne jest wystąpienie do polskich organów podatkowych o jego nadanie.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin