PODATKI

Rewolucja w cenach transferowych od stycznia 2017 roku

Od nowego roku wchodzą w życie rewolucyjne przepisy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. Zmianie ulegnie zarówno podejście do zakresu podmiotowego obowiązku sporządzania dokumentacji, jak i jej merytorycznej zawartości.

Udokumentowaniu będą podlegały dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi i inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty).
Chodzi o transakcje, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tys. EUR.

Nowością jest uzależnienie obowiązku dokumentacyjnego od:
1. wysokości przychodów i kosztów podatnika z poprzedniego roku podatkowego ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych;
2. przekroczenia progów wartości transakcji jednego rodzaju ustalanych w zależności od wysokości przychodów.

Wysokość przychodów i kosztów
W przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą równowartość:
między 2 mln euro, a 20 mln euro – chodzi o transakcje, których wartość będzie większa od 50 tys. euro powiększonych o 5 tys. eur za każdy 1 mln euro przychodu.

między 20 mln euro, a 100 mln euro – chodzi o transakcje, których wartość będzie większa od 140 tys. euro powiększonych o 45 tys. eur za każde 10 mln euro przychodu.

100 mln euro – chodzi o transakcje, których wartość będzie większa od 500 tys. euro.

Każdorazowe przekroczenie progu 2 mln euro przychodów lub kosztów spowoduje konieczność sporządzania dokumentacji przez co najmniej 2 kolejne lata podatkowe.

Treść dokumentacji uzależniona od wielkości podatnika
Ustawa przewiduje wprowadzenie trójstopniowej dokumentacji cen transferowych, która będzie składała się z:

 • dokumentacji na poziomie lokalnym (local file) – dokumentacja ma służyć przedstawieniu przez krajowy podmiot powiązany szczegółowych informacji dotyczących transakcji ujętych w księgach rachunkowych, zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami w grupie, obejmującej:
  – wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub zdarzeń,
  – dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub zdarzeń,
  – identyfikację podmiotów powiązanych dokonujących tych transakcji lub zdarzeń,
  – opis przebiegu tych transakcji lub zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty powiązane, angażowanych przez  nich aktywów, w tym także aktywów pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
  – opis metody i sposobu kalkulacji dochodów (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytm kalkulacji rozliczeń  dotyczących tych transakcji lub zdarzeń wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika;
 • dokumentacji grupowej (master file) – w tej dokumentacji przedstawiane będą informacje na poziomie grupy, obejmujące w szczególności:
  – wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego,
  – strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych,
  – opis zasad wyznaczenia cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) prowadzonej przez grupę,
  – opis działalności prowadzonej przez grupę,
  – opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych,
  – opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
  – opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych państw, w szczególności jednostronnych uprzednich porozumień cenowych;
 • raportowania według krajów (country-by-country reporting) – raport CbC zawierać będzie sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych oraz zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym.

Podatnicy o przychodach lub kosztach od 2 mln EUR do 10 mln EUR, będą zobowiązani jedynie do sporządzania local file.
Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln EUR, będą dodatkowo zobowiązani do sporządzania analizy porównawczej (benchmarking study) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi.
Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 20 mln EUR, będą dodatkowo zobowiązani do przedstawienia master file.
Podatnicy o przychodach skonsolidowanych powyżej 750 mln EUR będą zobowiązani do sporządzania (oprócz local file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting).

Termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej
Przewiduje się wprowadzenie wymogu sporządzenia dokumentacji w terminie nie później, niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Członek zarządu podmiotu krajowego będzie zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania podatkowego oświadczenia o jej sporządzeniu w sposób kompletny i w ustawowym terminie.

Autor: Adriana Zobniów, Agnieszka Pelc

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin