BUSINESS EDU

Dopłaty do prądu 2022 dla gospodarstw domowych – dla kogo dofinansowanie?

dodatek-energetyczny

Dopłaty dla gospodarstw domowych do ogrzewania prądem ruszają już 1 grudnia 2022. Wyjaśniamy co trzeba zrobić aby dostać dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500,00 zł.

Na mocy ustawy z 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją panującą na rynku energii elektrycznej, gospodarstwa domowe, które do ogrzewania używają energii elektrycznej, mogą otrzymać kolejne dofinansowanie w postaci dodatku do prądu (dodatek energetyczny).

Według KPRM, wprowadzone  świadczenie osłonowe, ma częściowo złagodzić dotkliwy wzrost cen energii i będzie dotyczyło ok. 800 tys. gospodarstw domowych. Koszt dodatku dla budżetu państwa wyniesie 1 mld.

Dodatek energetyczny – dla kogo?

O dodatek energetyczny do prądu mogą wnioskować gospodarstwa domowe, w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, których podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd. Są to np. bojler, piec akumulacyjny czy nawet pompa ciepła.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W art. 27 w/w ustawy uregulowano, iż dla jednego adresu, bez względu na ilość osób pod nim zamieszkujących – przysługuje jeden dodatek do prądu.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dofinansowania złoży więcej niż jedna osoba dla gospodarstw domowych mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek zostanie wypłacony temu wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Co istotne, dla otrzymania dodatku energetycznego bez znaczenia pozostaje fakt, kto jest właścicielem lokalu. Uprawnioną osobą do otrzymania dofinansowania jest ta osoba, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe. Wobec powyższego wniosek o dodatek złożyć może również najemca lokalu. Wówczas właściciel lokalu nie będzie mógł już otrzymać dofinansowania na ten adres.

Niezbędne natomiast jest aby źródło ogrzewania było zgłoszone  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Uwaga – do wniosku o dofinansowanie brane będą pod uwagę zgłoszenia lub wpisy do CEEB dokonane do 11 sierpnia 2022 r. Późniejsza data wpisu może być zaakceptowana tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest po raz pierwszy (wybudowane budynki lub lokale oddane do użytkowania po 11 sierpnia 2022r.)

Kto nie otrzyma dodatku energetycznego?

Wśród gospodarstw domowych, które dofinansowania do ogrzewania prądem nie otrzymają są:

 • gospodarstwa domowe które zainwestowały w instalację fotowoltaiczną i z niej korzystają (art. 26 ust. 2 ustawy: „W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje„;
 • najemcy korzystający z budynku, w którym jest mikroinstalacja  fotowoltaiczna, o której mowa powyżej;
 • gospodarstwa domowe, które mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek energetyczny węglowy lub do innych źródeł ciepła.

Ile dopłaty do ogrzewania prądem można otrzymać?

Zgodnie z przepisami, dofinansowanie ma działać podobnie jak dodatki do węgla, drewna, pelletu czy oleju opałowego.

Wnioskodawca nie musi wykazywać żadnego progu dochodowego.

Dofinasowanie wynosi:

 1. 1000 zł – otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wykorzystują urządzenia na prąd: bojlery, piece akumulacyjne, pompy ciepła i w 2021 r.  odnotowały zużycie prądu na poziomie do 5 MWh (art 29 ust. 1 ustawy)
 2. 1500 zł – gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5000 kWh. (art. 29. ust 2 ustawy).

UWAGA dopłaty otrzymają tylko te osoby, które złożą wniosek.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o dopłatę do energii należy złożyć od 1 grudnia 2022 najpóźniej do 1 lutego 2023.

Jak złożyć wniosek?

 1. Osobiście:
 • wydrukowany i wypełniony wniosek można dostarczyć osobiście do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy – urzędu gminy / urzędu miasta.
 1. Online
 • Wniosek o dodatek elektryczny przez internet, można złożyć poprzez Profil zaufany.

W tym celu należy:

 1. Zalogować się do portalu e-PUAP,
 2. Z katalogu spraw wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
 3. Wybrać odpowiedni urząd i rodzaj pisma,
 4. Załączyć pobrany przez internet i wypełniony wniosek,
 5. Złożyć podpis elektroniczny i wysłać wniosek.

Jakie dane należy podać do wniosku o dodatek energetyczny?

 • informacje dotyczące składającego wniosek (adres, imię, nazwisko, dane kontaktowe);
 • numeru rachunku bankowego, na jaki ma zostać wypłacony dodatek,
 • liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe i ich dane,
 • należy wskazać główne źródło ogrzewania domu,
 • osoby, które  starają się o dofinansowanie w podwyższonej kwocie – 1500 zł, do wniosku muszą dołączyć ubiegłoroczne rozliczenie (fakturę) za prąd, potwierdzające wyższe zużycie.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy wskazany we wniosku.

W przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia lub rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego zostanie wydana decyzja administracyjna.

r.pr. Aneta Arvati

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin